RODO

Drodzy klienci,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez BESTGO.PL SP. Z O.O. oraz przysługujących państwu prawach.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Administratorem Państwa danych osobowych jest BESTGO.PL SP Z O.O. z siedzibą przy ul. Głównej 94/11, 54-061 Wrocław wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271827; NIP: 8942888886; REGON: 020448535.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ BESTGO

Przetwarzanie państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z państwem w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Państwa dane (Imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres instalacji, adres email, numer telefonu, PESEL, NIP, numer IP czy numer dowodu tożsamości są niezbędne w celu:

- umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej, reklamacyjnej, marketingowej i promocyjnej (w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej)

- obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie

- prowadzenie danych statystycznych

- dla celów podatkowych i księgowych

- zapewnienia zasady rozliczalności

GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) firma BESTGO.PL SP Z O.O. zapewnia państwu prawa wynikające z tego tytułu:

- prawo dostępu i sprostowania danych (jeśli państwo zobaczą że dane są niekompletne lub nieprawidłowe)

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania państwa danych (jeśli państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcecie aby były usunięte

- prawo do żądania usunięcia państwa danych (państwa dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

- w sprawach związanych z RODO mają państwo możliwość zgłosić to do organu nadzorczego czyli Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iod@bestgo.pl

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez państwa usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami). Jednocześnie możemy państwa dane przechowywać tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

BESTGO.PL SP. Z O.O. może przekazać państwa dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. BESTGO.PL SP. Z O.O. może udostępnić Państwa dane w celu przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania.